AMPA CAPITAL 

מימון
אמפא קפיטל היא חברת מימון חוץ בנקאי מהמובילות בישראל, המספקת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים. החברה בבעלות של קבוצת אמפא ומנורה מבטחים. אמפא קפיטל פעילה פעילה במגוון תחומים:
 

מימון עסקאות נדל"ן

בתחום זה החברה מעמידה אשראי לצורך מימון עסקאות נדל"ן, הכוללות אשראי לפרוייקטים של תמ"א וכן מימון נכסי נדל"ן קיימים כנגד שעבוד הנכס. הסינרגיה עם אמפא נדל"ן ואמפא ישראל, החברות בקבוצת אמפא שהן מהחברות המובילות בתחום הנדל"ן בישראל, מאפשרת לחברה להעניק אחוזי מימון גבוהים יותר ליזמים לצד יעוץ מקצועי בהתאם לצרכי הלקוח. 

נכיון המחאות סחירות

בתחום זה החברה מאפשרת מימון עסקאות שבוצעו, אשר בגינן הוצאו חשבוניות על ידי הלקוחות, אך תמורתן טרם שולמה. מדובר בעסקאות המלוות בהמחאות עתידיות סחירות ולכן במקרה כזה, החברה מקבלת שיקים לגבייה שהתקבלו על ידי הלקוחות מרוכשי מוצריהם ומזרימה ללקוח מזומן באופן מידי. מסגרת האשראי ותנאיו נקבעים בהתאם לצרכים ולנתוני הלקוח, כאשר תקופת האשראי היא עד 180 יום. 
 

מתן אשראי והלוואות לציוד

בתחום פעילות זה עוסקת החברה במתן אשראי לזמן ארוך לעסקים לשם רכישת ציוד, ליסינג מימוני והלוואות שונות לזמן ארוך.

מימון סחר

בתחום פעילות זה עוסקת החברה החל משנת 2005 במתן אשראי לזמן קצר לעסקים לצורך רכישת סחורה ומימון הון חוזר. 
 
 
לינק לאתר לחצו כאן